OUR TEAM

Editor in Chief:

KRISHNA PRAJAPATI 

Editor

RITESH KUMAR

JAYDEEP SINHA

DAYANAND CHOURASIA

USHA RANI

Reporter

ANUJ KUMAR YADAV

RAKESH ROSHAN

PANKAJ KUMAR

PANKAJ KUMAR BARNWAL

AJAY KUMAR

NARESH PRAJAPATI

PREM KUMAR BHOLA

MAHESH PRAJAPATI

RAJ ARYAN